به نشر ئارۆ؛ موسسه انتشارات ئارۆ پاوه خوش آمدید.
  65 مورد12345>>>
شیخ مصطفی تخته ای
گونا راهپیما
میرزا محموود مسته و فی
میرزا شفیع پاوه ای
ثنایی
ملا مصطفی
  65 مورد12345>>>