به نشر ئارۆ؛ موسسه انتشارات ئارۆ پاوه خوش آمدید.
  65 مورد12345>>>
سعید دوست مرادی
مرحوم باقی شفیعی
محمد علی فاوجی
محمد انصاری
قیوم دانشور
غاضی خلیلی
  65 مورد12345>>>