به نشر ئارۆ؛ موسسه انتشارات ئارۆ پاوه خوش آمدید.
تعداد بازديد: 124 بار

غه زه لیاتوو میرزاعه بدو لقادری پاوه یی